​Χρόνος & Τόπος παράδοσης

Χρόνος & Τόπος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του έργου και υπολογίζεται σε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μετατίθεται αυτοδίκαια για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους ιδιαιτέρως σοβαρούς λόγους που καθιστούν αντικειμενικά αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των προιόντων και για όσο χρόνο αυτοί διαρκούν.

Ως τόπος παράδοσης ορίζεται η έδρα του πωλητή. Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν για λογαριασμό, κίνδυνο, ευθύνη και με έξοδα του Αγοραστή.

Η παράδοση των εμπορευμάτων στο αρμόδιο πρακτορείο μεταφορών, θεωρείται παράδοση στον αγοραστή. Ουδεμία επιστροφή γίνεται δεκτή.